چطوری میشه توهم زد که دوستم داری؟

آخه هرچی سعی کردم نتونستم قبول کنم که از اول نبودی!

. . .