خودم را تنبیه می کنم

به جرم گفتنش

بنویس صدبار

دوستت ندارم

دوستت ندارم

دوستت ندارم

. . .

خوب تمام شد

بعد از این می توانم دوستت داشته باشم؟