زیباترین شعر زندگیم

بوسه هایی است از لبهایی که دوستشان دارم

و نمی ترسم از سرودن شعرم

وسط خیابان های پر از آدمک . . .