می خواهم سلامی باشم
دوباره
این تمام راز من است
تمام می خواهم من...
می خواهم دوباره ما شوی
...دوباره خاطره بسازی و خاطره بسازی، اما خاطره نشوی
همیشه بمانی
همیشه بمانم
این تمام خواستن من است