غزل پوش تن پس کوچه ها در غربت آواز

بخوان ار التهاب خاک برای آخرین آغاز

 

نمیایی و شهر من بدون عشق تاریک است

بگو تا کی بگو تا کی بگویم عشق نزدیک است؟

 

. . .