طلوع من، طلوع من وقتی غروب سر بزنه موقع رفتنه منه . . .

 

طلوع خورشید - یه روز که بی خوابی زده بود به سرم - صحنه روبروی تراس اتاقم