زمان هیچگاه نخواهد توانست تو را از من بگیرد . . .

یادت را که حرفش را نزن . . . مرگ هم نمی تواند

من برای تو هستم

این را ثابت خواهم کرد